Zpráva o činnosti Šachového oddílu Hraničář Horní Stropnice v roce 2012 včetně kontroly usnesení 01 / 11 z výroční členské schůze konané dne 12. 1. 2012

 

přednesená na výroční členské schůzi Šachového oddílu Hraničář Horní Stropnice (dále jen ŠO) dne 29. 12. 2012

 

          Vážení šachoví přátelé,

          na výroční členské schůzi ŠO konané dne 12. 1. 2012 jsme přijali usnesení, které nyní v krátkosti vyhodnotím.

 

          Všem členům bylo uloženo dodržovat Stanovy ŠO a uhradit členský příspěvek. Členské příspěvky uhradili všichni členové. Celkem bylo vybráno 3 250,- Kč. Po projednání ve výboru navrhuji ponechat členský příspěvek ve výši 250,- Kč. Dále navrhuji, aby členové ŠO starší 70 let neplatili žádný členský příspěvek ani startovné na jednotlivých šachových turnajích. Během roku 2012 nebyl zaznamenám žádný prohřešek proti Stanovám ŠO.

Dále bylo uloženo dodržovat Ekonomickou směrnici ŠO pro rok 2012 a Finanční rozpočet ŠO na rok 2012. O tom jak byl uvedený bod naplněn, nás bude informovat naše Kontrolní komise.

          Trenérovi a výboru ŠO bylo doporučeno:

·        důsledně dodržovat pokyny k evidenci mladých šachistů

Tento bod byl průběžně plněn, což se projevilo i v celkové finanční výši vybraných členských příspěvků.

         

          Hlavní náplní ŠO je péče o mladé šachisty. Trenér Mgr. Vilibald Rolínek pravidelně vede šachový trénink v pondělí od 14:00 hodin do 15:00 hodin. Šachový kroužek navštěvuje pět mladých šachistů. Účast mladých šachistů na trénincích je téměř stoprocentní. Šestý člen trénuje mimo zmiňovanou dobu. V průběhu roku odstoupil z trenérské činnosti pan Václav Vrbata. Velkou pozornost šachovému výcviku vlastních dětí věnuje pan František Rolínek. S výsledky, které dosáhli mladí šachisté, Vás v další části seznámí trenér pan Rolínek.

          Pozornost musíme neustále věnovat dalšímu náboru mladých šachistů a i postupné přípravě dalšího trenéra.

 

          K dnešnímu dni má náš šachový oddíl osm členů starších osmnácti let a šest členů – mládež do 18 let, kteří jsou zároveň členy šachového kroužku. Ke konci letošního roku se loučíme s dvěma velmi dobrými mladými šachisty – Janem Jindrou, který se v lednu 2013 stěhuje z Horní Stropnice. Dále z časových důvodů přestala s námi trénovat dlouholetá hráčka Tereza Gondeková, která se naplno věnuje hudbě.

 

          Veškeré informace o šachovém dění v Horní Stropnici můžete získat na webových stránkách http://www.sachyhranicar.webz.cz/. Stránky vytvořil a pravidelně udržuje Vilibald Rolínek.

 

          Na příští období navrhuji jako hlavní úkoly naší činnosti následující závěry z přednesené zprávy:

·          udržet dosavadní kvalitní činnost šachového oddílu v souladu se Stanovami šachového oddílu a dalšími schválenými dokumenty

·          věnovat zvýšenou pozornost náboru mladých šachistů

 

          Vzhledem k úspěšné činnosti šachového oddílu rovněž doporučuji členské schůzi, ponechat všechny členy ve funkcích, do kterých byli zvoleni na výroční členské schůzi dne 22. března 2009.

 

          Děkuji všem členům za jejich práci pro rozvoj šachového dění v Horní Stropnici. Dále děkuji panu řediteli školy PhDr. Balášovi a paní Miklové za významnou podporu činnosti šachového kroužku. Naše ocenění směřuje i k panu Miklovi a jeho zaměstnancům za bezproblémové pronajímání kavárny Sport. Rovněž děkujeme obci Horní Stropnici za finanční podporu pro naše mladé šachisty.

 

          Děkuji všem členům za jejich práci pro rozvoj šachového dění v Horní Stropnici.

 

 

                                                                                                                  Jan Flieger

                                                                                                                  předseda ŠO Hraničář

 

 

 

 

Šachy - informace – výcvikový rok 2011 /2012

 

A.                Seznam členské základny k 30. 9. 2012

dospělí

mládež – Horní Stropnice

mládež – mimo Horní Stropnici

Flieger Jan

Rolinek Dominik

Janeček Tadeáš (Nové Hrady)

Hamerník Petr

Rolinková Lucie

 

Chovanec Zdeněk, Mgr.

Rolinková Adéla

Rolínek Marek (Nové Hrady)

Rolínek František j.

Šulista Josef

 

Rolínek František s.

 

 

Rolínek Vilibald, Mgr.

Jindra Jan

 

Šimák Augustin

 

 

Vrbata Václav

5 aktivních

 

8

4 + 1

1 + 1

 

B.                Nejvýznamnější úspěchy – od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012

název akce – místo - datum

hráči

výsledek

Přebor škol

Rolinek Dominik

 

kategorie 6. – 9. ročník

Rolinková Lucie

nezúčastnili jsme se

krajské finále

Jindra Jan

(někteří hráči neodevzdali včas přihlášku)

 

Šulista Josef

 

Veselí nad Lužnicí

 

 

26. ledna 2012

 

 

 

název akce – místo - datum

hráči

výsledek

Krajský přebor mládeže

Janeček Tadeáš

HD10 – 14 z 27

jednotlivců 2010

 

 

v rapid šachu

Rolinková Lucie

HD10 – 21 z 27 / w 4 z 5

Písek

 

 

27. května 2012

Rolinek Dominik

HD12 – 10 z 16

 

název akce – počet kol

hráči / kategorie – hoši, dívky ve věku do … let

konečné pořadí / ze všech startujících

Krajský přebor mládeže

Janeček Tadeáš

HD10 – 24 ze 72

v šachu

Jindra Jan

HD10 – 25 ze 72

 – Grand Prix 2011/2012

Rolinková Lucie

HD10 – 38 ze 72

 

Rolinková Lucie

D – 6 z 19

pět kol

Rolinek Dominik

 

Gondeková Tereza

HD12 – 11 z 54

1. náhradník do KF

HD16 – 13 z 23

 

název akce – místo - datum

hráči

výsledek

Krajský přebor družstev

mladších žáků 2012

Rolinek Dominik

Míka Kryštof (Ledenice)

 

7 z 10 družstev

 

Jindra Jan

 

 

Rolinková Lucie

 

Tábor

Janeček Tadeáš

 

21. dubna 2012

Šulista Josef