Zpráva o činnosti Šachového oddílu Hraničář Horní Stropnice v roce 2011 včetně kontroly usnesení 1 / 10 z výroční členské schůze konané dne 27. 12. 2010

 

přednesená na výroční členské schůzi Šachového oddílu Hraničář Horní Stropnice (dále jen ŠO) dne 12. 1. 2012

 

          Vážení šachoví přátelé,

          na výroční členské schůzi ŠO konané dne 27. 12. 2010 jsme přijali usnesení, které nyní v krátkosti vyhodnotím.

 

          Všem členům bylo uloženo dodržovat Stanovy ŠO a uhradit členský příspěvek. Členský příspěvek neuhradil pan Karel Smoleň, a proto VŠO dne 22. 12. 2011 v souladu se Stanovami ŠO Hraničář Horní Stropnice článek 2, odstavec 6, odsek d jmenovaného vyškrtla ze ŠO. Ostatní členské příspěvky byly uhrazeny včas. Celkem bylo vybráno 2 200,- Kč.

 

Dále bylo uloženo dodržovat Ekonomickou směrnici ŠO pro rok 2011 a Finanční rozpočet ŠO na rok 2011. O tom, jak byl uvedený bod naplněn, nás bude informovat naše kontrolní a revizní komise.

         

Trenérovi a výboru ŠO bylo doporučeno:

·        nadále usilovat o zvýšení kvality hry naší mládeže

         

          V první polovině hodnoceného roku 2011 došlo k poklesu činnosti mladých šachistů. Odhlásil se nadějný šachista Jan Rolínek a tradiční opora našeho šachového týmu Jan Wimmer rovněž ukončil svoji šachovou činnost. Trenér Mgr. Vilibald Rolínek v důsledku značného pracovního vytížení neměl dostatek energie na důsledné vedení mladých šachových nadějí. Šachový kroužek navíc navštěvovali tři prvňáčci, kteří se se šachovou hrou teprve seznamovali, a proto se ještě nemohli zúčastňovat šachových soutěží. Když ještě ke všemu přidáme nešťastnou událost, když jsme se nesešli u autobusu při odjezdu na Přebor škol v Českých Budějovicích, nedá se hovořit o tom, že jsme naplnili naši představu. Naším cílem bylo, aby se naši zástupci umístili do dvacátého místa. Konečný výsledek nakonec byl, že se naši reprezentanti umístili mezi dvacátým až třicátým místem (uprostřed startovního pole).

          Naštěstí naši zbývající žáci vcelku úspěšně dohráli krajský šachový přebor, i když se nezúčastnili všech kol. Konečné výsledky jsou uvedeny v následující tabulce:

 

 

název akce – počet kol

hráči / kategorie – hoši, dívky ve věku do … let

konečné pořadí / ze všech startujících / počet startů … z 5 možných

 

Krajský přebor mládeže

v šachu

 

Lucie Rolinková / HD10

Dominik Rolinek / HD12

 

25 / z 39 / 4

28 / z 63 / 4

– Grand Prix 2010/2011

Jan Rolínek / HD12

22 / z 63 / 4

5 kol

Tereza Gondeková / HD14

21 / z 32 / 2

 

 

 

 

          V druhé polovině roku 2011 se ukazuje, že výrazně dochází ke zvyšování úrovně hry naší mládeže. Přispěla k tomu i skutečnost, že trenér Mgr. Vilibald Rolínek odešel ze školství na zasloužený odpočinek. Rovněž přínosné je zapojení pana Václava Vrbaty do trenérské činnosti. Opominout ani nesmíme výrazně zkvalitněnou domácí přípravu sourozenců Lucie a Dominka Rolinkových.

          Do šachového kroužku se v září 2011 přihlásilo osm žáků, z toho jsou tři děvčata. Jeden velmi nadějný šachista (žák první třídy) dojíždí z Nových Hradů. Kroužek probíhá pravidelně každé pondělí od 14:00 hodin do 15:00 hodin. Účast mladých šachistů na trénincích je téměř stoprocentní.

          Potvrzením zlepšující se úrovně hry našich šachistů je jejich umístění v krajském šachovém přeboru:

 

název akce – počet kol

hráči / kategorie – hoši, dívky ve věku do … let

konečné pořadí / ze všech startujících / počet startů … z 5 možných

 

Krajský přebor mládeže

v šachu

 

– Grand Prix 2011/2012

 

Lucie Rolinková / HD10

Lucie Rolinková / dívky

 

Jan Jindra / HD10

 

29 / ze 45 / 2 – poslední

12 / z 13 / 1

 

17 / z 55 / 2

 

Dominik Rolinek / HD12

13 / ze 45 / 3

3 kola

Tereza Gondeková / HD14

12 / z 16 / 3

 

 

 

 

          Velmi výrazného úspěchu dosáhl Dominik Rolinek ve třetím kole krajského přeboru mládeže v šachu, který se uskutečnil v sobotu 7. 1. 2012 v Táboře. Dominik uhrál 4,5 bodu ze sedmi, obsadil osmé místo mezi třiceti startujícími v kategorii hoši a dívky do 12 let. Tímto výrazným úspěchem se v celkovém hodnocení posunul na třinácté místo ze 45 startujících. Jedná se o místo třetího náhradníka do finále krajského přeboru mládeže v šachu, kde startuje deset nejúspěšnějších hráčů. Dominik má navíc velkou šanci postoupit přímo do finále, protože může ještě nastoupit ve dvou kolech uvedeného přeboru. Na uvedeném turnaji uhrál Dominik třetí výkonnostní třídu.

          Zájem mladých šachistů o šachovou hru potvrdila i jejich účast na šachovém turnaji odehraném v rámci Vánočního šachového setkání 2011, které jsme uspořádali v průběhu vánočních prázdnin.

          Turnaje se zúčastnilo celkem devět dětí (dva z Ledenic, jeden z Českých Budějovic a ostatní byly z našeho šachového kroužku). V kategorii žáci, kde hráli tři zkušenější hráči, zvítězil Dominik Rolinek. V kategorii začínající hrálo šest dětí. Zde suverénně zvítězil Jan Jindra, na druhém místě skončila jediná dívka turnaje Lucie Rolinková.

Dospělí šachisté v uplynulém roce svoji šachovou aktivitu rovněž zvýšili. Bez přestávky (v minulosti dodržované prázdninové pauzy) se scházejí na pravidelných šachových čtvrtcích. Hraje se v kavárně Sport ve Sportovní hale v Horní Stropnici. Začínáme vždy v 19:00 hodin. V jednom případě se sešli pouze dva hráči. V ostatních případech to bylo mezi třemi až osmi šachisty.

Vánočního turnaje v kategorii dospělí se zúčastnilo osm šachistů, z toho byl jeden žák. Již potřetí za sebou zvítězil pan Miroslav Valenz, hráč první výkonnostní třídy (pochází z Nových Hradů, v současné době žije v Domažlicích).

          Veškeré informace o šachovém dění v Horní Stropnici můžete získat na webových stránkách http://www.sachyhranicar.webz.cz/. Stránky vytvořil a pravidelně udržuje Vilibald Rolínek.

          K dnešnímu dni má náš šachový oddíl osm členů starších osmnácti let a dva členy – mládež do 18 let, kteří jsou zároveň členy šachového kroužku. Šachový kroužek v Horní Stropnici navštěvuje pět chlapců a tři děvčata. Pomocí internetu je nepravidelně trénován jeden chlapec.

          Na příští období navrhuji jako hlavní úkoly naší činnosti následující závěry z přednesené zprávy:

·          udržet dosavadní kvalitní činnost šachového oddílu v souladu se Stanovami šachového oddílu a dalšími schválenými dokumenty

·          důsledně dodržovat pokyny k evidenci mladých šachistů – viz naše webové stránky – Členská základna

          Rovněž doporučuji členské schůzi vzhledem k úspěšné činnosti šachového oddílu, o které jsem zde hovořil, ponechat všechny členy ve funkcích do kterých byli zvoleni na výroční členské schůzi dne 22. března 2009.

          Děkuji všem členům za jejich práci pro rozvoj šachového dění v Horní Stropnici. Dále děkuji panu řediteli školy PhDr. Balášovi, paní Benešové a Šimákové za významnou podporu činnosti šachového kroužku. Naše ocenění směřuje i k panu Miklovi a jeho zaměstnancům za bezproblémové pronajímání kavárny Sport. Rovněž děkujeme obci Horní Stropnici za finanční podporu pro naše mladé šachisty.

 

          Děkuji všem členům za jejich práci pro rozvoj šachového dění v Horní Stropnici.

 

 

                                                                                                                  Jan Flieger

                                                                                                                  předseda ŠO Hraničář