Stanovy Šachového oddílu Hraničář Horní Stropnice

 

Čl. 1

Základní ustanovení

 

1)          Používané zkratky

Hraničář                 občanské sdružení Hraničář Horní Stropnice

ŠO                          šachový oddíl Hraničář Horní Stropnice

VŠO                       výbor šachového oddílu Hraničář Horní Stropnice

KRK                       kontrolní a revizní komise šachového oddílu Hraničář Horní Stropnice

ČŠOsHR                 člen šachového oddílu Hraničář Horní Stropnice starší osmnáct let, který má rozhodující hlas

ČŠOsHP                 člen šachového oddílu Hraničář Horní Stropnice mladší osmnáct let, který má hlas poradní

ČŠO                        člen šachového oddílu Hraničář Horní Stropnice (ČŠOsHR nebo ČŠOsHP)

ČS                          členská schůze šachového oddílu Hraničář Horní Stropnice

VČS                        výroční členská schůze šachového oddílu Hraničář Horní Stropnice

ČSTV                     Český svaz tělesné výchovy

JŠS                         Jihočeský šachový svaz

ŠS ČR                     Šachový svaz České republiky

 

2)          Název, sídlo a obvod činnosti

a)           ŠO je dobrovolné uskupení občanů v rámci Hraničáře, které je občanským sdružením fyzických a právnických osob v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. Hraničář je samostatným právním subjektem nezávislým na politických stranách a hnutích.

b)          ŠO je řádným členem ŠS ČR a na základě územního členění je organizačně začleněn do JŠS. Sídlem ŠO je obec Horní Stropnice. Obvodem činnosti ŠO je Novohradsko. Oddíl usiluje o spolupráci s ostatními šachovými oddíly a kroužky v regionu Jihočeského kraje, dle možnosti i v nejbližším zahraničí.

 

3)          Základní úkoly ŠO

a)           péče o důstojnou propagaci a popularizaci šachu jako mimořádného způsobu rozvoje lidské osobnosti

b)          zaměření výuky šachové hry především na školní mládež

c)           pořádání šachových akcí pro zájemce z řad nejširší veřejnosti, zejména pak mládeže

d)          vedení mládeže k pozitivním občanským postojům a zdravému způsobu života

e)           péče o komplexní rozvoj šachu jako sportovní disciplíny ve všech jeho formách v obvodu své činnosti

f)            boj proti užívání nedovolených prostředků ve sportu

Čl. 2

Členství v ŠO

 

1)          Vznik členství

a)           Členem oddílu mohou být

1.           na základě své projevené svobodné vůle fyzické osoby starší osmnáct let (ČŠOsHR). Zájemce požádá o členství písemnou přihláškou (viz přihláška do ŠO) a zaplatí stanovený oddílový příspěvek. O přijetí zájemce rozhodne VŠO. ČŠO se automaticky stává členem Hraničář (potažmo ČSTV). Registrovaným hráčem ŠS ČR se stane po vyplnění písemné přihlášky (viz Registrační a přestupní řád ŠS ČR).

2.           fyzické osoby mladší osmnáct let (ČŠOsHP) na základě souhlasu zákonného zástupce, který byl seznámen s těmito stanovami. Zákonný zástupce požádá o členství ČŠOsHP písemnou přihláškou (viz přihláška do ŠO) a zaplatí stanovený oddílový příspěvek. O přijetí zájemce rozhodne trenér mládeže. ČŠO se automaticky stává členem Hraničář (potažmo ČSTV). Registrovaným hráčem ŠS ČR se stane po předložení písemné přihlášky (viz Registrační a přestupní řád ŠS ČR), kterou potvrdí zákonný zástupce ČŠOsHP.

 

2)          Práva ČŠOsHR

a)           podílet se na činnosti a účastnit se dle možností akcí v rámci ŠO, Hraničáře, JŠS a ŠS ČR za podmínek stanovených organizátorem těchto akcí včetně školení a seminářů umožňujících růst šachové výkonnosti, získávání tříd rozhodčího nebo trenéra

b)          uplatňovat své názory a kritiku orgánů ŠO, Hraničáře, JŠS a ŠS ČR. Vznášet dotazy a připomínky vůči zvoleným funkcionářům a vyžadovat od nich odpovědi související s jejich činností a funkcí

c)           požadovat informace a zprávy o činnosti a hospodaření ŠO

d)          účastnit se jednání orgánů, jedná-li se o jeho činnosti nebo chování

e)           volit a být volen do výkonných orgánů

 

3)          Práva ČŠOsHP

a)           podílet se na činnosti a účastnit se dle možností a na základě souhlasu zákonného zástupce akcí v rámci ŠO, Hraničáře, JŠS a ŠS ČR za podmínek stanovených organizátorem těchto akcí

b)          od 18 let volit a být volen do výkonných orgánů

 

4)          Povinnosti ČŠOsHR

a)           svědomitě plnit úkoly vyplývající ze stanov, směrnic a usnesení

b)          účastnit se VČS

c)           účastnit se ČS a dalších schůzí a jednání, kam byl vyslán, zvolen či pozván

d)          podle svých schopností se podílet na činnosti ŠO a svědomitě vykonávat přijaté funkce

e)           respektovat vzájemnou úctu a důstojnost mezi všemi členy ŠO

f)            šetřit a chránit majetek ŠO i Hraničáře a na vlastní náklady odstraňovat závady jím způsobené

g)           řádně a včas platit členské příspěvky či jiné poplatky související s jeho činností v ŠO

 

5)          Povinnosti ČŠOsHP

a)           svědomitě plnit úkoly vyplývající ze stanov, směrnic a usnesení

b)          po dosažení patnácti let věku účastnit se ČS

c)           podle svých schopností se podílet na činnosti ŠO

d)          respektovat vzájemnou úctu a důstojnost mezi všemi členy ŠO

e)           šetřit a chránit majetek ŠO i Hraničáře a na vlastní náklady odstraňovat závady jím způsobené

f)            prostřednictvím zákonných zástupců řádně a včas platit oddílové příspěvky či jiné poplatky související s jeho činností v ŠO

 

6)          Ukončení členství

a)           přestup do jiného oddílu v rámci ŠS ČR. ČŠO předá VŠO přestupní lístek podle podmínek stanovených registračním a přestupním řádem ŠS ČR.

b)          vystoupením ČŠO ze ŠO. O vystoupení je nutno informovat VŠO. V případě ŽŠO stačí informovat trenéra.

c)           úmrtí člena

d)          vyškrtnutí ČŠO pro neplnění základních povinností (viz Čl. 2, - odstavec 3, písmeno b, g). O vyškrtnutí ČŠO rozhoduje VŠO.

e)           vyloučení člena při závažném porušení stanov či jiných závazných předpisů. O vyloučení ČŠO rozhoduje ČS.

 

 

Čl. 3

Orgány ŠO

 

1)          Orgány ŠO

a)           výroční členská schůze

b)          členská schůze

c)           výbor šachového oddílu

d)          kontrolní a revizní komise

 

2)          Výroční členská schůze

a)           nejvyšším orgánem oddílu je jeho VČS, která se koná jedenkrát ročně

b)          oznamovací povinnost pro všechny ČŠO je splněna písemným sdělením o konání VČS nejméně 14 dní předem, přičemž pozvánka musí obsahovat termín a místo konání a program jednání

c)           jednání VČS řídí předseda ŠO

d)          VČS je usnášení schopná, pokud je na ní přítomno více než polovina ČŠOsHR. Není-li tomu tak, lze svolat v mimořádných případech (odvolání VŠO, disciplinární řízení, zrušení ŠO) náhradní VČS, na které musí být přítomna minimálně 1/3 ČŠOsHR, aby byla VČS usnášení schopná.

e)           prezentační listina musí být vždy součástí dokumentace VČS a její správnost podepisuje člen VŠO a volební komise zvolená VČS

f)            každý ČŠOsHR, který zaplatil členské příspěvky, má jeden hlas. Hlasování se uskutečňuje zpravidla zvednutím ruky, případně jednotlivě po jménech nebo per rollam. Výsledek hlasování se stanoví součtem hlasů.

g)           hlasovací právo vykonává ČŠO zásadně osobně, ve výjimečných případech se může nechat na jednání VČS zastupovat jiným ČŠOsHR na základě písemné plné moci předložené před zasedáním VČS.

h)          VČS provádí hodnocení činnosti VŠO a ŠO, kontroluje splnění usnesení z minulé VČS nebo ČS a kontroluje hospodaření ŠO.

i)             KRK provádí kontrolu hospodaření, kterou předkládá k projednání na VČS. Jedině VČS má právo rozhodnout o finančním vyrovnání ŠO.

j)             VČS stanovuje hlavní úkoly pro další období a jejich finanční zabezpečení; rozhoduje o případech, které přesahují kompetence nižších orgánů; schvaluje změny a doplňky stanov oddílu; volí VŠO, KRK a delegáty zastupující ŠO na jednání vyšších orgánů. VČS má právo stanovit delegátům, jak mají hlasovat při těchto jednáních

k)          stanovuje výši členských příspěvků a datum jeho splatnosti, schvaluje ekonomickou směrnici

l)             části usnesení VČS týkající se těchto stanov či zániku ŠO musí být schváleny více než dvěmi třetinami ČŠOsHR, ostatní části usnesení VČS musí schválit více než polovina ČŠOsHR.

m)        v případě hlasovaní na náhradní VČS je usnesení platné, pokud pro něj hlasuje 3/5 přítomných ČŠOsHR.

n)          rozhoduje o názvu, sídle a symbolice ŠO

o)          přijaté usnesení VČS je vždy závazné pro všechny členy oddílu

 

3)          Členská schůze

a)           požádá-li VŠO, výbor Hraničáře nebo více než jedna třetina členů oddílu s hlasem rozhodujícím, bude svolána ČS

b)          projednání ČS a náhradní ČS platí všechny ustanovení, kterými se řídí jednání VČS a náhradní VČS

 

4)          Výbor šachového oddílu

a)           VŠO je nejméně tříčlenný (předseda ŠO, jednatel a hospodář ŠO, člen VŠO s konkrétním pověřením). Funkční období VŠO je tříleté. Vykonávání funkcí je dobrovolné a bez nároku na finanční ohodnocení. Jednat jménem ŠO mají právo pouze členové VŠO v pořadí podle zastávající funkce nebo v souladu s pověřením.

b)          jednání VŠO svolává předseda ŠO, který řídí průběh jednání VŠO. V případě jeho nečinnosti delší než dva měsíce svolá jednání VŠO jednatel, který v případě nepřítomnosti předsedy VŠO řídí průběh jednání VŠO

c)           veškeré dokumenty ŠO musí být podepsány předsedou ŠO a jedním členem VŠO

d)          VŠO řídí činnost ŠO v období mezi ČS; vede centrální evidenci členské základny ŠO; vydává pokyny pro činnost oddílu a rozpisy k organizaci soutěží; stanovuje výši odměn a výši finančních položek na zabezpečení jednotlivých akcí včetně stanovení náhrady za jízdné a stravné; dbá na hospodárné využívání finančních prostředků; informuje členskou základnu o všech svých rozhodnutích a dbá na celkový růst výkonnosti členské základny

e)           při proplácení odměn se řídí VŠO ekonomickou směrnicí, kterou schvaluje VČS

f)            pokud jeden z členů VŠO odstoupí ze své funkce, může být do výboru kooptován náhradní ČŠOsHR. Nejbližší ČS ŠO jej ve funkci potvrdí nebo bude provedena nová volba nebo doplnění VŠO. Mezi ČS může být kooptován nejvíce jeden ze členů VŠO.

g)           VŠO se schází podle potřeby, minimálně však jednou za dva měsíce.

h)          VŠO je usnášení schopný, pokud je přítomna nadpoloviční většina členů VŠO. Usnesení VŠO je platné, pokud jej schválí nadpoloviční většina členů VŠO.

 

5)          Kontrolní a revizní komise

a)           KRK je nejméně dvoučlenná, předsedu KRK volí ČS ŠO

b)          v KRK smí být nejvýše jeden člen z VŠO

c)           KRK zasedá nejméně jednou za rok

d)          zasedání KRK svolává podle potřeby předseda RK, který jednání RK řídí

e)           předseda KRK svolá v co možná nejbližším termínu zasedání KRK, požádá-li ho o to VŠO nebo ČS ŠO

f)            KRK kontroluje správnost vedení veškeré dokumentace ŠO, plnění usnesení přijatých VŠO a ČS

g)           s výsledky kontrol seznamuje členskou základnu na ČS

h)          KRK je usnášení schopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů KRK

i)             usnesení KRK je platné, pokud je schválí nadpoloviční většina členů KRK. V případě sudého počtu členů KRK má rozhodující hlas předseda KRK.

 

 

Čl. 4

Hospodaření ŠO

 

1)          Zdroje hospodaření (příjmy)

 

a)           oddílové příspěvky

b)          dotace od Hraničář, JŠS a ŠS ČR

c)           dary a účelové příspěvky

d)          zisky z vlastního hospodaření

 

 

2)          Hospodaření

a)           hospodaření ŠO se řídí rozpočtem na kalendářní rok, který schvaluje VČS. VŠO má právo v průběhu roku upravit rozpočet podle skutečných příjmů a výdajů, rozdíly musí doložit na nejbližší ČS.

b)          výši oddílových příspěvků stanovuje VČS na kalendářní rok. VŠO má právo ve druhé polovině kalendářního roku snížit výši oddílového příspěvku pro nově přijatého člena, nejméně však do výše členských a registračních poplatků zasílaných vyšším orgánům. VŠO odvádí členské a registrační poplatky podle rozhodnutí konferencí Hraničář, JŠS a ŠS ČR.

c)           uzavřít sponzorskou smlouvu má právo pouze předseda ŠO, který o uzavření sponzorské smlouvy podá informaci na nejbližším jednání VŠO. V této smlouvě nesmí být zakotveny podmínky mimo rámec oddílu. Organizace či fyzická osoba, která poskytla příspěvek podle Čl. 4, odst. 1), písm. b) a písm. c) má právo na výboru oddílu požadovat, jak s ním bylo naloženo.

d)          vedení účetnictví zajišťuje pověřený člen VŠO (hospodář) s využitím běžného bankovního účtu Hraničář. Uzavření účtů za každý rok předkládá hospodář KRK, která provede kontrolu a konečnou zprávu předloží valné hromadě ke schválení

e)           všechny faktury a účetní doklady musí být podepsány předsedou ŠO, hospodářem ŠO a opatřeny razítkem. Pokud se obsah finančních dokladů týká zároveň předsedy ŠO a hospodáře ŠO, musí být tyto účetní doklady podepsány ještě předsedou KRK.

 

3)          Organizace akcí

a)           na organizaci akcí jsou plánovány výdaje související s organizací turnaje. Organizátor akce může požádat VŠO o zálohu do plné výše plánovaných nákladů. Vyúčtování všech akcí musí být provedeno do 14ti dnů od ukončení akce. Při účasti na soutěži může být po účastnících vyžadován příspěvek na úhradu nákladů (např. za stravování) až do plné výše.

 

 

4)          Odměny a náhrady

a)           při životním jubileu či významném výročí ČŠO mu může být zakoupen dar

b)          na VČS ŠO může být zakoupeno občerstvení (vyjma alkoholu) na člena a hosta

c)           při vyplácení odměn a náhrad postupuje VŠO v souladu se schválenou ekonomickou směrnicí na VČS. Uvedené částky jsou maximální. VŠO má právo uvedené finanční částky krátit. Odůvodnění krácení předloží VŠO na nejbližším zasedání ČS ŠO.

d)          podklady pro předávání odměn a vyplácení náhrad připravuje hospodář ŠO

 

5)          Majetek

a)           majetek ŠO je vlastnictvím ŠO jako celku. O způsobu hospodaření s majetkem v období mezi ČS rozhoduje VŠO

 

 

Čl. 5

Disciplinární řád

 

1)          Disciplinární řízení

a)           disciplinární řízení se zahajuje při závažném porušení těchto stanov, příslušných směrnic a sportovních akcí, za nesportovní jednání a chování, za porušení povinností člena nebo ve výkonu funkce. Disciplinární řízení má mít vždy výchovný charakter.

b)          Při projednávání přestupku se disciplinární komise řídí dokumentem „Disciplinární řád ŠS ČR“. O výsledku disciplinárního řízení musí být ČŠO písemně vyrozuměn s uvedením odvolacího orgánu.

c)           disciplinární komisi zřizuje podle potřeby ČS

 

2)          Sportovní spory

a)           sportovní spory nejsou součástí disciplinárního řízení a řeší je komise stanovená v propozicích soutěží nebo přímo organizátorem soutěže

 

 

Čl. 6

Závěr

 

1)          Stanovy byly schváleny VČS ŠO dne 22. března 2009 a stejným dnem nabývají platnosti.

2)           

Správnost potvrzují členové VŠO:

            Jan Flieger, předseda ŠO                                   ……………………….

 

              Mgr. Vilibald Rolínek, jednatel a hospodář ŠO ..………………………

 

              Václav Vrbata, člen výboru oddílu                    ………………………..

 

 

Horní Stropnice, 22. března 2009

 

 

 

 

Originál „Stanov“ spolu s podpisy uvedených členů je v dokumentaci ŠO.