Ekonomická směrnice Šachového oddílu Hraničář

Horní Stropnice pro rok 2012

 

 

A.    Členský příspěvek schválila výroční členská schůze ve výši:

 

1)           250,- Kč na člena šachového oddílu

 

B.     Pro proplácení náhrad, příplatků a odměn schválila výroční členská schůze následující pravidla včetně ustanovení Čl. 4, odstavec 4, písmeno c Stanov ŠO:

 

1)           náhrada cestovného při cestě osobním automobilem ve výši 5 Kč/1km, pokud veze řidič pouze vlastní dítě (děti) náhrada se snižuje na 3 Kč/1 km

 

2)           příplatek na jednotlivou jízdu (vzdálenost větší než 100 km) ve výši 50,- Kč na osobu; pokud řidič veze vlastní dítě, rodiče příplatek neplatí

 

3)           příplatek na jednotlivou jízdu (vzdálenost menší než 100 km) ve výši 30,- Kč na osobu; pokud řidič veze vlastní dítě, rodiče příplatek neplatí

 

4)           náhrada rozhodčím – dle směrnic ŠS ČR

 

5)           náhrada startovného členům nevýdělečně činným oddílu na turnajích ve výši 100 % do maximální částky 50,- Kč na jednotlivce a turnaj

 

6)           náhrada cestovného hráčům nevýdělečně činným na turnaje jednotlivců v rámci ČR ve výši 100 % nákladů, nejvýše však do výše 300 Kč na osobu a akci

 

7)           odměna trenérovi mládeže ve výši 1000 Kč za školní rok

 

8)           náhrada cestovného a poplatku za školení trenérů nebo rozhodčích všech tříd v plné výši do maximální částky 1000 Kč na osobu

 

9)           odměny pro zvláště kvalitní výsledky v soutěžích družstev na jednotlivých šachovnicích, nebo za zvláště dobré výsledky jednotlivců – dle uvážení výboru šachového oddílu

 

10)      odměny pro turnaje mládeže – dle uvážení výboru šachového oddílu

 

11)      při životním jubileu (50, 55, 60, 65, 70 let a každý následující rok), za trvalou aktivitu v ŠO (hodnocení se provádí jednou za tři roky) výše daru činí 200,- Kč, totéž platí v případě úmrtí člena ŠO

 

12)      na výroční členskou schůzi může být poskytnuto občerstvení v maximální výši 80,- Kč na člena či pozvaného hosta

 

Ekonomická směrnice ŠO pro rok 2012 byla schválena výroční členskou schůzí šachového oddílu dne 12. ledna 2012 a stejným dnem nabývá platnosti.

 

Správnost potvrzují členové VŠO:

               Jan Flieger, předseda ŠO                                                  ……………………….

 

                  Mgr. Vilibald Rolínek, jednatel a hospodář ŠO           ..………………………

 

                  Václav Vrbata, člen výboru oddílu                                ………………………..

 

Horní Stropnice, 12. ledna 2012