Motto:

Šachy jsou hra velice pracná, ale poučná a lidem vhodná.                                                                     Jan Ámos Komenský

 

 

ŠACHOVÝ KROUŽEK

 

 

          Šachová hra je pro rozvoj osobnosti člověka velmi přínosná, protože člověka ukázňuje, pomáhá zvýšit jeho sílu vůle a schopnost vytrvalosti, rozvíjí paměť, bystrost a učí logickému myšlení.

          Vážení rodiče, nabízíme Vám možnost rozvoje Vašeho dítěte v uvedeném smyslu.

 

          Šachový výcvik probíhá v ZŠ Horní Stropnice (učebna výtvarné výchovy) každé pondělí v době od 14:00 hodin do 15:00 hodin.

 

          Další informace můžete získat na webových stránkách Šachového oddílu Hraničář Horní Stropnice http://www.sachyhranicar.webz.cz/.

 

                                                                                                        Vilibald Rolínek

 

 

 

 

 

"……………………………………………………………………………………………….

 

 

 

PŘIHLÁŠKA DO ŠACHOVÉHO KROUŽKU

 

          Přihlašuji své dítě ………………………………………… žáka / žákyni ………. třídy do šachového kroužku.

 

          Syn / dcera bude čekat:           a) ve ŠD*             b) před budovou ZŠ Horní Stropnice*

 

          Po skončení šachového výcviku mého syna / moji dceru:

a)      odveďte zpět do ŠD*        b) osobně si vyzvednu*     c) odejde ze školy sám / sama*

 

*nehodící se škrtněte

 

 

 

          V Horní Stropnici dne ………………                  Podpis rodiče: ………………………….…….